Algemene voorwaarden

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van Stichting Family Care gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer 51593823..

ALGEMEEN

Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)­per­soon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectie­velijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordi­ger(s), gemach­tigde(n), rechtverkrijgen­de(n) en erfgenamen.
De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzo­ver niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

AANBIEDINGEN

Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order.
Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

OVEREENKOMST

Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dàn tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbeves­tiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzi­gingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbe­vestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.
Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voor­waarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten – voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeen­komst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

DUUROVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten kunnen worden afgesloten voor een langere periode, waarbinnen de wederpartij gehouden is nader overeen te komen hoeveelheid bestellingen te plaatsen. Tenzij anders overeengekomen, dient de wederpartij de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een periode van 3 maanden, bij gebreke waarvan de overeenkomst telkenmale met een periode van één jaar wordt voortgezet.
Indien een duurovereenkomst wordt voorafgegaan door een proefperiode, wordt de overeenkomst bij gebreke van schriftelijke opzegging tijdens deze proefperiode geacht te zijn voortgezet.

PRIJZEN

Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
– gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
– inclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
– inclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verze­ke­ring,
– vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorbe­rekend.

2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtne­ming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevesti­ging moeten worden vermeld.
ANNULERING

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annulerings­kosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadever­goeding, incl. gederfde winst.

LEVERING

Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij.
Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangege­ven.
Ingeval van duurzame afnameverplichtingen is de wederpartij verplicht om de overeengekomen hoeveelheid goederen/bestellingen ook binnen de overeengekomen termijn af te nemen, en als geen termijn geldt uiterlijk binnen 6 maanden na totstandkoming van de overeenkomst af te nemen. Bij gebreke hiervan zijn wij gerechtigd het restant te leveren en te factureren, dan wel te verkopen conform punt 8.
Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transporte­ring gereed staat.
De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij afleve­ring, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of bescha­digingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na medede­ling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpak­king welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleverings­bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedge­keurd. Alsdan worden reclames dienaan­gaande niet meer in behandeling genomen.
Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
Na een periode van één week zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze goederen en doet de wederpartij afstand van al haar rechten op deze goederen. Bij dagverse producten bedraagt deze periode evenwel 24 uur.
De eventuele minderopbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.

TRANSPORT/RISICO

De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisva­der/koopman bepaald.
Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzen­ding, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meer­dere kosten daarvan te zullen dragen.
Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.
Wanneer wij dergelijke een vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

OVERMACHT

Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die niet in de Wet geregeld is.
Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroeren­de zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijnde een rechtspersoon, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

RECLAMES

Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks – binnen 1 dag na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
Bij dagverse producten kan uitsluitend direct bij aflevering worden gereclameerd.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.
Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelij­ke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveran­ties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillisse­ment, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebre­kestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet.
In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

BETALING

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)leve­ring te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurda­tum.
De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplich­ting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandighe­den het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag ver­schuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

 

RENTE EN KOSTEN

Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats­gevon­den, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbij­stand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquida­tie­tarief te boven gaan.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitslui­tend Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridi­sche aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.
De wederpartij heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.
Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheids­lie­den tezamen.
De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.
Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.;